Ellobiopsis chattoni / Calanus helgolandicus

SYMBIONT

Ellobiopsis chattoni

Super Group: 
Alveolata
Class: 
Ellobiopsea
Order: 
Ellobiopsida
Family: 
Ellobiopsidae
Genus: 
Ellobiopsis
Species: 
chattoni
Authority: 
Caullery 1910

HOST

Calanus helgolandicus

Super Group: 
Opisthonkonta
Phylum: 
Arthropoda
Order: 
Calanoida
Family: 
Calanidae
Genus: 
Calanus
Species: 
helgolandicus
Authority: 
Claus 1863

DATA IN REFERENCE

Symbiont genus name in reference: 
Ellobiopsis
Symbiont species name in reference: 
chattoni
Symbiont identification method: 
Morphology by microscopy

DATA IN REFERENCE

Host genus name in reference: 
Calanus
Host species name in reference: 
helgolandicus
Host identification method: 
Morphology by microscopy